Et grønt og sosialt uterom for alle. 

Instruks for uteområder, hekk og beplantning.

Gjeldende vedtekter og husordensregler for Rolfsbukta Terrasse beskriver hvordan hager og private utearealer skal vedlikeholdes. Denne instruksen er ment å være en forenklet forklaring av hvilke regler som gjelder for hekker og annen beplantning på private utearealer som den enkelte seksjonseier disponerer, utearealer som grenser mot fellesarealer og fellesarealer. Instruksen tydeliggjør hvem som er ansvarlig for vedlikehold av hekker og beplantning på nevnte arealer. 

Privat uteareale/tilleggsdel: 

Det er seksjonseier som er ansvarlig for å vedlikeholde sitt private uteareal (såkalt ”tilleggsdel”), og ta kostnaden ved vedlikeholdet. Der hekker og annen beplantning er plantet i grensen for det private arealet tilfaller vedlikeholdsansvaret seksjonseier. 

Private utearealer skal vedlikeholdes slik at det ikke er til skade eller ulempe for andre seksjonseiere. Eksempler på hva som er skade og ulempe i dette tilfellet er manglende stell og klipping, slik at hagen er overgrodd/ustelt eller at beplantningen gir unødvendig/vesentlig skygge for seksjonseierne i nærheten. Ved manglende skjøtsel vil sameiet kunne pålegge at beplantningen vedlikeholdes/beskjæres, og om nødvendig utføre manglende vedlikehold for seksjonseiers regning. 

Det er ikke tillatt å plante inntil fasader av hensyn til utvendig vedlikehold, som er sameiets ansvar. Seksjonseiere med vedlikeholdsplikt oppfordres til å sette seg inn i hva som er riktig skjøtsel av plantene de har på sitt uteareal. 

Fellesområder: 

Det skal ikke beplantes eller beskjæres på fellesområder uten å ha innhentet styrets godkjennelse på forhånd. 

Leiligheter på markplan som grenser mot lekeplass kan søke styret om å bruke planter for å skjerme mot innsyn eller allmenn ferdsel tett på tilleggsdelen. 

Styret kan avgjøre om seksjonseierne gis anledning til å endre, tilføre eller bytte ut eksisterende hekk/busker eller markdekke. Høydebegrensning på hekk er satt til 120/150 cm. Hekken skal plantes i eksisterende hekklinje innenfor egen privat tilleggsdel mot fellesområdet, og samtykke fra naboer må innhentes før arbeidet starter. Seksjonseier må selv ta kostnaden ved planting og vedlikehold av hekk eller gress. Alle endringer skal søkes styret og godkjennes på forhånd.

All ny beplanting skal følge en totalplan godkjent av den landskapsarkitekten styret innhenter råd fra på vegne av sameiet. Se planteplan fra landskapsarkiteten på våre hjemmesider.