På "obosk" kalles framleie av egen leilighet bruksoverlating.

Bruksoverlating (utleie av egen bolig)

Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre ut over det som følger av §§ 5-4 til 5-6 i Lov om Burettslag.

Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS:   http://obos.no

Saksgang:
• Søknadsskjema sendes andelseier ved forespørsel.
• Søknad sendes OBOS og registreres i OBOS datasystemer. Søknad og vedtaksskjema blir sendt styret.
• Styret behandler søknaden, fyller ut vedtaksformular og returnerer det til OBOS.
• OBOS sender brev til andelseier om at søknad er innvilget eller avslått.

Svar på søknad om bruksoverlating må sendes til søkeren innen en måned etter at søknaden er kommet fram til laget. Overholdes ikke denne fristen, skal brukeren regnes som godkjent, jf § 5-7.

Styret kan bare nekte godkjenning dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det, eller dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier, jf. § 4-4.

Bruksoverlating blir innrapportert til ligningsmyndighetene iht forskriftene og vil fremkomme på ligningsoppgaven.

Pris for behandling av bruksoverlating se den til enhver tid gjeldene prisliste.